برگزاری سومین جلسه کمیته راهبری آمار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

برگزاری سومین جلسه کمیته راهبری آمار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

سومین جلسه کمیته راهبری آمار با موضوع نهایی نمودن شاخص و قلم های آماری دستگاههای اجرایی در مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ با حضور جناب آقای مهندس بزمونه معاون آمار و اطلاعات و جناب آقای دکتر عربی معاون برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و  کارشناسان آمار دستگاه های اجرایی در محل سالن جلسات سازمان برگزار گردید.

در ابتدا آقای بزمونه مباحثی را در خصوص سامانه جامع اطلاعات آماری و نقش داده ها و آمار صحیح در تصمیم گیری های مدیریتی مطالبی را بیان نمودند. در ادامه آقای عربی به اهمیت آمار و نقش شاخص ها در برنامه ریزی و توسعه استان مطالبی را ارائه نمودند.همچنین اعضای حاضر در جلسه مسائل و مشکلات جمع بندی شاخص های اصلی در هر دستگاه را خواستار و مورد بررسی قرار گرفت.

 در ادامه نیز مصوب گردید دستگاههای اجرایی حداکثر تا پایان روز پنج شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ قلم های آماری نهایی و جهت ورود به طور منظم و دقیق در سامانه الکترونیکی جمع آوری آمار و اطلاعات گردآوری و تحویل معاونت آمار و اطلاعات گردد.

 

ارسال پاسخ