سالنامه سال 1398
خراسان شمالی

تمبر

  پیشگفتــار

سالنامه آماری استان حاوی مجموعه ­ای از آخرین اطلاعات آماری موجود در زمینه­ های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می­ باشد که به منظور رفع نیازهای آماری تصمیم­ گیران، برنامه ­ریزان، پژوهشگران و سایر متقاضیان از سال ۱۳۸۳، به طور سالانه تهیه و منتشر می­ شود. امروزه که لزوم حرکت در جهت توسعه‌ی پایدار به عنوان یک اصل انکار‌ناپذیر در میان تمامی کشورهای جهان پذیرفته شده است و بر این اساس الگوی مناسب برنامه‌ریزی تهیه و تدوین شده‌، نقش و اهمیت آمارهای صحیح و به‌هنگام بیش از پیش آشکار شده است. یک نظام آماری هنگامی به سمت پیشرفت و تکامل حرکت می‌کند که آمارهایی که در آن تولید می‌شوند ماهیت ثبتی داشته باشند و درحقیقت سه روش تولید آمار ”ثبتی، نمونه‌گیری و سرشماری‌“ است که دقیق‌ترین آن‌ها شیوهﯼ آمارهای ثبتی می­ باشد.

اطلاعات آماری این کتاب براساس نتایج به‌دست ‌آمده از سرشماری‌های مختلف، طرح‌های نمونه‌ای مرکز آمار ایران و همچنین براساس آمارهای ثبتی دستگاه‌های اجرایی استان ارائه شده است. جداولی که در این کتاب آمده براساس الگوی استاندارد ارسالی از مرکز آمار ایران بوده است، که در سال ۱۳۹۶ مورد بازنگری قرار گرفته است .

هدف از انتشار این کتاب ارائهﯼ به‌هنگام اطلاعات آماری مهم و اساسی جهت رفع نیازهای آماری است و به استفاده‌کنندگان سالنامهﯼ آماری توصیه می‌شود برای بهره‌برداری از اطلاعات موجود در هر فصل، مقدمه و تعاریف و مفاهیم آن را به دقت مورد مطالعه قرار دهند تا از نکات مهمی که در کاربرد آمارهای آن فصل ضروری است آگاهی لازم را حاصل نمایند.

‏سرشناسه : سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان شمالی. معاونت آمار و اطلاعات و GIS[جی.آی.اس]
‏عنوان و نام پدیدآور : ‏سالنامه آماری استان خراسان شمالی سال ۱۳۹۸/‏ ریاست جمهوری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی، معاونت آمار و اطلاعات و GIS.
‏مشخصات ظاهری : ‏۶۷۴ ص.: مصور (رنگی)، جدول (رنگی)، نمودار (رنگی).
‏موضوع : خراسان شمالی — آمار — سالنامه‌ها
‏موضوع : Khorasan, North (Iran: Province) — Statistics — Yearbooks
‏موضوع : خراسان شمالی — آمار — سالنامه‌ها
‏موضوع : Khorasan, North (Iran: Province) — Statistics — Yearbooks
‏موضوع : خراسان شمالی — اوضاع اقتصادی — آمار
‏موضوع : Khorasan, North (Iran: Province ) — Economic conditions — Statistics

عنوان : سالنامه آماری استان خراسان شمالی سال ۱۳۹۸

ناشر: سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی

تاریخ انتشار : زمستان ۱۳۹۹

شمار : ۱۰۰ جلد

نظارت کلی بر فرآیند تهیه و تدوین : حسن پارسی پور- عبدالمحمود بزمونه

تهیه و تدوین : معصومه حدادی

تهیه نسخه الکترونیکی، ویراستار و طراح جلد : مارال راعی

نشانه‌ها و علامت اختصاری بکار رفته در این نشریه:
آمار گردآوری نشده است.
۰۰۰ آمار در دسترس نیست.
× ذاتاً یا عملاً وجود ندارد.
×× جمع و محاسبه غیرممکن یا بی‌معنی است.
// رقم کمتر از نصف واحد است. رقم (نسبت) ناچیز و قابل صرف‌نظر کردن است.
* رقم غیرقطعی است.
** رقم جنبهﯼ تخمینی دارد.
W به دلیل حفظ محرمانگی، رقم قابل انتشار نیست.
اختلاف در سرجمع ها به علت سرراست کردن ارقام است.

محاسبهﯼ نسبت‌ها و شاخص‌ها قبل از سر‌راست کردن ارقام صورت گرفته است.

میلیارد =   ۱۰۰۰ میلیون
کیلومتر =   ۱۰۰۰ متر
هکتار =   ۱۰۰۰۰ مترمربع
کیلومتر مربع =  ۱۰۰۰۰۰۰ مترمربع = ۱۰۰ هکتار
لیتر =   ۰۰۱/۰  مترمکعب
بشکهﯼ امریکایی =   ۱۶/۰  مترمکعب = ۹۸/۱۵۸ لیتر
مترمکعب =   ۲۹/۶  بشکهﯼ امریکایی
تن =   ۱۰۰۰ کیلوگرم
مگاوات ساعت =   ۱۰۰۰ کیلووات ساعت

۵-۸- تعداد بهره برداری های دارای انواع دام و تعداد دام آن ها روز آمارگیری (رأس- نفر)

۵-۹- تعداد بهره‌‌برداری‌های دارای دام برحسب تعداد دام شیردوشی شده و مقدار تولید شیر هر یک از انواع دام

۵-۱۰- تعداد بهره‌‌برداری‌های دارای دام سبک بر حسب تعداد دام و مقدار تولید پشم گوسفند، مو و کرک بز

۵-۱۱- تعداد بهره برداری های دارای فعالیت باغداری و مقدار تولید محصولات  (بهره برداری- تن)

۵-۱۲- تعداد و مساحت بهره برداری های دارای باغ و قلمستان  (بهره برداری- هکتار)

۵-۱۳- مرغداری های پرورش دهنده مرغ گوشتی و ظرفیت سالن های آن

۸-۱- تعداد جواز تأسیس صادر شده توسط اداره کل صنعت، معدن و تجارت برای ایجاد کارگاه های صنعتی بر حسب نوع فعالیت

۸-۲- تعداد پروانه بهره برداری صادر شده توسط اداره کل صنعت، معدن و تجارت برای ایجاد کارگاه های صنعتی بر حسب نوع فعالیت

۸-۳- میزان اشتغال کارگاه های صنعتی دارای پروانه بهره برداری صادر شده توسط اداره کل صنعت، معدن و تجارت بر حسب نوع فعالیت

۸-۴- سرمایه گذاری کارگاه های صنعتی دارای پروانه بهره برداری صادر شده توسط اداره کل صنعت، معدن و تجارت بر حسب نوع فعالیت (میلیون ریال)

۸-۵- تعداد کارگاه های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر بر حسب نوع فعالیت، نحوه ی مالکیت و طبقات کارکن

۸-۶- تعداد کارگاه های صنعتی دارای ۵۰ نفر کارکن و بیش تر بر حسب نحوه مالکیت، طبقات کارکن و شهرستان: سال ۱۳۹۷

۸-۷- تعداد شاغلان کارگاه های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیش تر بر حسب مزد و حقوق بگیران و کارکنان بدون مزد و حقوق و جنس

۸-۸- تعداد شاغلان کارگاه های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیش تر بر حسب نوع فعالیت و طبقات کارکن: سال ۱۳۹۵

۸-۹- تعداد شاغلان کارگاه های صنعتی دارای ۵۰ نفر کارکن و بیشتر بر حسب شهرستان و طبقات کارکن: سال ۱۳۹۵

۸-۱۰- جبران خدمات مزد و حقوق بگیران کارگاه های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیش تر بر حسب طبقات کارکن و جنس (میلیون ریال)

۸-۱۱- جبران خدمات مزد و حقوق بگیران کارگاه های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیش تر بر حسب نوع فعالیت و طبقات کارکن: سال ۱۳۹۵  (میلیون ریال)

۸-۱۲- سرمایه گذاری (تغییرات اموال سرمایه ای) کارگاه های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر بر حسب نوع اموال سرمایه ای و طبقات کارکن (میلیون ریال)

۸-۱۳- سرمایه گذاری کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیش تر بر حسب نوع فعالیت و طبقات کارکن  (میلیون ریال)

۸-۱۴- ارزش افزوده فعالیت کارگاه های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیش تر بر حسب نوع فعالیت و طبقات کارکن  (میلیون ریال)

۸-۱۵- مشخصات عمومی شرکت های تعاونی فعال صنعتی و فرش دستبافت در پایان سال  (میلیون ریال)

۱۴-۱-تعداد واحدهای بانکی در پایان سال

۱۴-۲-موسسات اعتباری غیر بانکی در پایان سال

۱۴-۳-تعداد و مبلغ انواع سپرده نزد بانک ها در پایان سال ۱۳۹۸ (میلیون ریال)

۱۴-۴-مبلغ انواع سپرده ها نزد بانک ها بر حسب شهرستان در پایان سال(میلیون ریال)

۱۴-۵-تعداد تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش غیر دولتی بر حسب بخش های عمده اقتصادی در پایان سال ۱۳۹۸ (میلیون ریال)

۱۴-۶-مبلغ تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش غیر دولتی بر حسب بخش های عمده اقتصادی در پایان سال ۱۳۹۸ (میلیون ریال)

۱۴-۷-مانده بدهی بخش غیر دولتی به بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی بر حسب نوع تسهیلات در پایان سال ۱۳۹۸

۱۴-۸-مانده بدهی بخش غیر دولتی به بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی بابت تسهیلات اعطایی براساس عقود اسلامی در پایان سال ۱۳۹۸ (میلیون ریال)

۱۴-۹-بیمه نامه صادر شده در شرکت های منتخب بر حسب نوع بیمه در پایان سال ۱۳۹۸

۱۴-۱۰-حق بیمه عاید شده در شرکت های منتخب بر حسب نوع بیمه در پایان سال ۱۳۹۸

۱۴-۱۱-تعداد و مبلغ خسارت واقع شده در شرکت های منتخب بر حسب نوع بیمه در پایان سال ۱۳۹۸

۱۴-۱۲-مشخصات عمومی شرکت های تعاونی اعتبار فعال در پایان سال ۱۳۹۸(میلیون ریال)

۱۷-۳-جمعیت ۶ ساله و بیش تر ،تعداد باسوادان و نرخ باسوادی در نقاط شهری و روستایی بر حسب جنس و شهرستان : آبان ۱۳۹۵

۱۷-۴-خانوارهای معمولی استان بر حسب جنس سرپرست  خانوار و تعداد افراد ، تعداد افراد باسواد و بی سواد : آبان ۱۳۹۵

۱۷-۲۰-دانشجویان و کارکنان آموزشی، دفتر و اداری دانشگاه فرهنگیان

۱۷-۲۱-آموزشگران دانشگاهی تمام وقت موسسات آموزش عالی بر حسب جنس

۱۷-۲۲-آموزشگران دانشگاهی تمام وقت موسسات آموزش عالی بر حسب مرتبه علمی

۱۷-۲۳-ثبت نام شدگان جدید دوره های مختلف تحصیلی موسسات آموزش عالی بر حسب گروه عمده رشته تحصیلی و جنس

۱۷-۲۴-ثبت نام شدگان جدید دوره های مختلف تحصیلی موسسات آموزش عالی به تفکیک نوع وابستگی به دستگاه های اجرایی بر حسب جنس

۱۷-۲۵-ثبت نام شدگان جدید دوره های مختلف تحصیلی موسسات آموزش عالی بر حسب جنس و شهرستان

۱۷-۲۶-دانشجویان دوره های مختلف تحصیلی موسسات آموزش عالی بر حسب گروه عمده رشته تحصیلی و جنس

۱۷-۲۷-دانشجویان دوره های مختلف تحصیلی موسسات آموزش عالی به تفکیک نوع وابستگی به دستگاه اجرایی بر حسب جنس

۱۷-۲۸-دانشجویان دوره های مختلف تحصیلی موسسات آموزش عالی بر حسب شهرستان و جنس: سال تحصیلی ۱۳۹۸-۹۹

۱۷-۲۹-دانش آموختگان دوره های مختلف تحصیلی موسسات آموزش عالی بر حسب گروه عمده رشته تحصیلی

۱۷-۳۰-دانش آموختگان دوره های مختلف تحصیلی موسسات آموزش عالی به تفکیک نوع وابستگی به دستگاه های اجرایی بر حسب جنس

۱۷-۳۱-دانش آموختگان دوره های مختلف تحصیلی موسسات آموزش عالی بر حسب جنس و شهرستان:سال تحصیلی ۱۳۹۷-۹۸

۱۸-۱-کارکنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی بر حسب گروه شغلی در پایان سال ۱۳۹۸

۱۹-۱۶-شرکت کنندگان سازمان دهی شده در مسابقات ورزشی بر حسب رشته

۱۹-۱۷-زائران حج تمتع و عمره مفرده و عتبات عالیات(نفر)

۲۰-۱-در آمدهای عمومی استانی بر حسب قسمت،بخش و بند(میلیون ریال)

۲۰-۲-در آمدهای عمومی استانی بر حسب قسمت،بخش و بند(میلیون ریال)

۲۰-۳-عملکرد اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی استان از محل در آمد عمومی(میلیون ریال)

۲۰-۴-عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی استان از محل در آمد عمومی (میلیون ریال)

۲۰-۵-اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای از محل در آمد عمومی بر حسب امور

۲۰-۶-عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به تفکیک امور و فصل(میلیون ریال)