شاخص های جامع نظام برنامه ریزی

سال 1394

        مشخصات عمومی اقلام و شاخص های آماری اداره کل آموزش و پرورش

          مشخصات عمومی اقلام و شاخص های آماری شرکت شهرک های صنعتی

          مشخصات عمومی اقلام و شاخص های آماری اداره کل جهاد کشاورزی

        مشخصات عمومی اقلام و شاخص های آماری اداره کل راه و شهرسازی

          مشخصات عمومی اقلام و شاخص های آماری اداره کل منابع طبیعی

          مشخصات عمومی اقلام و شاخص های آماری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

        مشخصات عمومی اقلام و شاخص های آماری بانک

       مشخصات عمومی اقلام و شاخص های آماری امور اقتصاد و دارایی