شاخص های جامع نظام برنامه ریزی

سال 1396

       مشخصات عمومی اقلام و شاخص های آماری امور اقتصاد و دارایی

       مشخصات عمومی اقلام و شاخص های آماری  اداره زندانها واقدامات تامینی و تربیتی

       مشخصات عمومی اقلام و شاخص های آماری  اداره کل استاندارد

       مشخصات عمومی اقلام و شاخص های آماری سازمان ملی جوانان