طرح نیروی کار

اشتغال و بیکاری، از جمله موضوع‌های اساسی اقتصاد هر کشوری است، به‌گونه‌ای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، به‌عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی جوامع تلقی می‌شود. نرخ بیکاری یکی از شاخص‌هایی است که برای ارزیابی شرایط اقتصادی کشورها  مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برای بهبود کیفیت این طرح و انطباق بیش‌تر با استانداردهای جهانی به وی‍ژه سازمان بین­ المللی کار در طرح مذکور بازنگری به عمل آمد تا به‌‌صورت فعلی و با عنوان طرح آمارگیری نیروی­کار به اجرا در آید.

شناخت ساختار نیروی کار وضعیت جاری ویژگیهای جمعیت فعال، شاغل و بی کار در کل کشور، نقاط شهری و روستایی و استانها و تغییرات شاخصهای نیروی کار از طریق بر آورد :

– نرخ ی/ سالانه در سطح کل کشور، نقاط شهری و روستایی

– تعد ا د سالانه در سطح کل کشور، نقاط شهری و روستایی

– تغییرات نرخ در دو فصل متوالی، دو سال متوالی، دو فصل یکسان از دو سال متوالی در سطح کل کشور، نقاط شهری و روستایی

unfpa2
ilo1
unsc1
map-100x100 copy
bnk_markazi_d2
institut
pa1
markaze amar1