نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن

سال 1395

               » جمعیت

               » تحصیلات

          » جدول ۸-  دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی داخل کشور بر حسب جنس، سن و دوره‌ی تحصیلی استان خراسان شمالی: ۱۳۹۵

               » مهاجرت

               » خانوار

          » جدول ۷- تعداد خانوارمعمولی (ساکن وغیر ساکن) و گروهی استان و شهرستان‌های استان به تفکیک تعداد افراد در خانوار: سرشماری ۱۳۹۵

               » زناشویی

               » مسکن

               » فعالیت